Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden bij de uitvoering van opdrachten door ‘De Appelboom’, Mens en Organisatie effectiever. ‘De Appelboom’ is ingeschreven bij de KvK onder nummer 27299479

1. Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen ‘De Appelboom’ en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2. Grondslag offertes
Offertes van ‘De Appelboom’ zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. ‘De Appelboom’ zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

3. Tarieven en kosten van de opdracht
Tenzij anders overeengekomen zijn de tarieven van de opdrachtnemer exclusief omzetbelasting (BTW). Reiskosten worden afzonderlijk berekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van de kosten die ‘De Appelboom’ noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal na overleg worden doorberekend.

4. Betalingsvoorwaarden
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na declaratiedatum, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is in een eventuele opdrachtbevestiging. Na die vervaldatum wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist.

5. Annuleringsvoorwaarden
Annuleringen/ ontbindingen/ opzeggingen en wijzigingen van opdracht dient altijd schriftelijk te geschieden, waarbij de datum van binnenkomst bij ‘De Appelboom’ wordt gehanteerd als officiële annuleringsdatum. Bij annulering, binnen een week voor aanvang, is de opdrachtgever 100% verschuldigd van het overeengekomen opdrachttarief.

6. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloedt, als partijen tussentijds overeenkomen dat de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/ of de daaruit vloeiende werkzaamheden uit worden gebreid of worden gewijzigd. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

7. Duur en afsluiting van de opdracht
In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever ‘De Appelboom’ hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

8. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. ‘De Appelboom’ behoudt daarbij aanspraak op betaling voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.